Regulamin

Platformy e-Learningowej Delta


Platformy e-learningowej Delta na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z platformy e-learningowej Delta na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz usług z nią związanych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz prawa i obowiązki Politechniki Krakowskiej związane ze świadczeniem usług zgodne z zapisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020, poz. 344)

 

§ 1   POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Korzystanie z platformy e-learningowej Delta jest równoznaczne z akceptacją zasad niniejszego regulaminu.
 2. Właścicielem platformy e-learningowej Delta jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków.
 3. Administratorem platformy jest Centrum e-Edukacji Politechniki Krakowskiej z siedzibą przy ul. Lea 114, 30-133 Kraków, zwane dalej CED PK.
 4. Obowiązujący regulamin jest dostępny na stronie głównej platformy. Użytkownicy mogą w każdym czasie pobrać go i sporządzić z niego wydruk.
 5. Postanowienia regulaminu oraz wszelkie skutki z niego wynikające poddane są właściwości polskiego prawa i polskich sądów powszechnych.

 

§ 2 DEFINICJE

 1. Platforma e-learningowa Delta jest to zbiór e-learningowych kursów na platformie Moodle wspierających procesy dydaktyczne w ramach działalności edukacyjnej Politechniki Krakowskiej zwanej dalej Uczelnią.
 2. Platforma Moodle to system informatyczny (infrastruktura wraz z oprogramowaniem) dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i zapewniający Użytkownikom możliwość zamieszczania materiałów dydaktycznych oraz komunikacji i interakcji między Użytkownikami.
 3. Konto użytkownika to zestaw informacji o osobie korzystającej z platformy e-learningowej, na które składają się m.in. dane osobowe, adres e-mail, rodzaj uprawnień przydzielonych w systemie.
 4. Użytkownik platformy to osoba posiadająca konto umożliwiające korzystanie z funkcjonalno­ści platformy e-learningowej.
 5. Platforma e-learningowa Delta pozwala Użytkownikowi na dostęp do zasobów na kilku poziomach w zależności od posiadanych uprawnień:
  1. administrator – użytkownik zajmujący się zarządzaniem kontami użytkowników platformy, administrowaniem systemu informatycznego, modyfikacjami technologicznymi platformy mającymi na celu dostosowywanie jej do potrzeb
   i wymagań użytkowników;
  2. menedżer – użytkownik o uprawnieniach do tworzenia i modyfikowania własnych kursów, zamieszczania treści merytorycznych oraz prowadzenia przypisanych do siebie kursów, ustanawiania dodatkowych prowadzących w swoich kursach;
  3. prowadzący – użytkownik o uprawnieniach do tworzenia kolejnych modułów przypisanego do siebie kursu, zamieszczania i edytowania treści merytorycznych, zmieniania ustawień poszczególnych zasobów i aktywności, zapisywania uczestników na dany kurs oraz ich oceniania, nadawania uprawnień nauczyciela bez praw edycji. Prowadzący nie może usunąć z kursu menedżera tego kursu.
  4. nauczyciel bez praw edycji – użytkownik mający uprawnienia do prowadzenia wybranego kursu i oceniania jego uczestników oraz mający dostęp do raportów. Ta rola nie pozwala natomiast na dokonywanie zmian w kursie oraz zapisywanie użytkowników;
  5. student – użytkownik mający dostęp do zasobów i aktywności zawartych w kursach, na które jest zapisany, w zakresie określonym przez prowadzącego kurs. Rola student umożliwia również dostęp do swoich ocen oraz komunikowanie się z innymi uczestnikami kursu;
  6. gość ma dostęp do wybranych zasobów platformy e-learningowej w zakresie ograniczonym przez administratora i prowadzących kursy (tzw. dostęp dla gości) bez konieczności rejestracji i logowania się do systemu.
 6. Szczegółowy spis uprawnień grup użytkowników w kursie można sprawdzić w ustawieniach kursu (Administracja kursem/Użytkownicy/Uprawnienia).

§ 3   KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Prawo dostępu do platformy e-learningowej Delta przysługuje wszystkim studentom, uczestnikom studiów podyplomowych, studentom programu Erasmus, doktorantom oraz pracownikom Politechniki Krakowskiej.
  1. Logowanie, uwierzytelnianie i autoryzacja tej grupy użytkowników odbywają się przy użyciu poświadczeń z ADFS PK. Administracją ADFS PK zajmuje się Dział Informatyzacji.
  2. Konto użytkownika tworzone jest podczas pierwszego logowania do platformy. Przed utworzeniem konta nie jest możliwe odnalezienie użytkownika w systemie. Administracja platformy Delta nie ma możliwości ręcznego zakładania kont a priori dla tej grupy użytkowników!
  3. Instrukcja resetowania hasła z ADFS PK dostępna jest we właściwej zakładce Office 365 na stronie Działu Informatyzacji:  https://di.pk.edu.pl.
 2. Użytkownikami platformy Delta – nazywanymi dalej użytkownikami zewnętrznymi – mogą zostać również osoby nienależące do wcześniej wymienionych grup, o ile są uczestnikami kursów/szkoleń realizowanych przez Politechnikę Krakowską bądź też prowadzą zajęcia przeznaczone dla studentów/doktorantów PK. Użytkownicy zewnętrzni otrzymują indywidualne konta na platformie wraz z nazwą użytkownika (loginem) i hasłem.
  1. Założenie konta dla użytkownika zewnętrznego wymaga przekazania odpowiednio uzasadnionego wniosku zawierającego dane osobowe oraz działający i używany adres
   e-mail przyszłego użytkownika do Centrum e-Edukacji za pośrednictwem poczty elektronicznej: ced@pk.edu.pl. Użytkowników zewnętrznych zgłaszają zainteresowane jednostki organizacyjne Politechniki Krakowskiej.
  2. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w procesie rejestracji.
  3. Niedozwolone jest używanie adresów e-mail mogących naruszać prawa osób trzecich.
  4. Jeśli Użytkownik zewnętrzny zapomni swoje hasło, może skorzystać z opcji resetowania dostępnej po prawej stronie okna logowania do Platformy.
 3. W uzasadnionych przypadkach dostęp do platformy e-learningowej może być cofnięty lub wstrzymany, w szczególności, gdy
  1. stwierdzono podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych w profilu użytkownika;
  2. naruszono zasady korzystania z platformy zdefiniowane w Regulaminie, naruszenie Regulaminu Uczelni lub ogólnie przyjęte zasady etycznego zachowania w Internecie;
  3. umieszczano treści niezgodne z prawem, nawoływano do przemocy itp.

 

§ 4   UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Każdy użytkownik platformy Delta zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa cyfrowego, w szczególności do chronienia swoich danych dostępowych do platformy i nieudostępniania ich osobom postronnym. Zabronione jest korzystanie z kont innych użytkowników.
 2. Użytkownikowi nie wolno podejmować działań mogących skutkować:
  1. zagrożeniem bezpieczeństwa pracy systemów informatycznych lub danych w nich przechowywanych;
  2. utrudnieniami w korzystaniu z platformy przez innych użytkowników;
  3. naruszeniem prywatności innych użytkowników, w szczególności polegających na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu poza platformą informacji o innych użytkownikach bez ich wyraźnej, pisemnej zgody.
 3. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać platformy e-learningowej do
  1. działań niezgodnych z prawem;
  2. działań naruszających dobre imię Uczelni oraz innych użytkowników platformy;
  3. świadczenia usług komercyjnych bez zgody Uczelni.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę materiałów zamieszczanych na platformie i odpowiada za ich zgodność z prawem, w tym z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2509).
 5. Użytkownik zamieszczając na platformie materiały, dane lub wypowiedzi wyraża zgodę na korzystanie z nich przez innych użytkowników platformy według określonego zakresu dostępu.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do regularnego wykonywania i posiadania kopii bezpieczeństwa swoich danych.
 7. Użytkownik będący menedżerem i/lub prowadzącym kurs ma uprawnienia do tworzenia i modyfikacji zasobów kursu, włączając w to zmiany dotyczące udziału i oceniania uczestników. Użytkownik zobowiązany jest do dostosowania prowadzonych przez siebie kursów pod względem poprawnego działania i wyświetlania do aktualnej wersji oprogramowania platformy e-learningowej.
  1. Wszyscy użytkownicy platformy Delta mający uprawnienia do zamawiania kursów, w szczególności pracownicy Politechniki Krakowskiej, otrzymują uprawnienia menedżera w założonych przez siebie kursach.
  2. Menedżer kursu może przyznać innym użytkownikom platformy rolę prowadzącego ten kurs, czyli prawo do zamieszczania i modyfikacji materiałów w kursie.
  3. Prowadzący kurs może przyznać innym użytkownikom platformy rolę nauczyciela bez praw edycji w tym kursie, czyli uprawnienia do oceniania uczestników kursu.
  4. Menedżer kursu i prowadzący kurs mają prawo modyfikowania lub usuwania materiałów
   i wypowiedzi zamieszczonych przez uczestników kursu, w przypadku gdy zostaną uznane za niezgodne z postanowieniami tego regulaminu lub z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów niezwiązanych
   z programem studiów.
  5. Menedżer kursu ma możliwość archiwizacji kursu oraz wznowienia go w kolejnych semestrach.
 8. Użytkownik platformy mający rolę Studenta jest osobą realizującą program studiów na Politechnice Krakowskiej, uczestnikiem studiów podyplomowych, doktorantem lub słuchaczem innych kursów/szkoleń realizowanych przez PK.
  1. Student zobowiązany jest do:
   • nieprzekazywania za pośrednictwem platformy żadnych materiałów niezgodnych z prawem, w tym z prawem autorskim, normami społecznymi i obyczajowymi lub mogących zachęcać innych uczestników kursu do zachowania stanowiącego przestępstwo lub naruszenie prawa;
   • niepodejmowania prób złamania hasła innych użytkowników czy też prób uzyskania nie przysługujących mu praw dostępu;
   • nieudostępniania, w szczególności na innych platformach i serwisach i niepowielania materiałów pobranych z platformy e-learningowej Delta.
  2. Student ma prawo do:
   • korzystania z materiałów dydaktycznych oferowanych w ramach kursów na platformie Delta, do których uzyskał prawo dostępu;
   • umieszczania materiałów wymaganych na kursach, których jest uczestnikiem.

§ 5 ADMINISTRATOR

 1. Administratorem platformy e-learningowej Delta jest Centrum e-Edukacji Politechniki Krakowskiej z siedzibą przy ul. Lea 114, 30-133 Kraków.
 2. Aktualizacja oprogramowania platformy Delta przeprowadzana jest po udostępnieniu zmian w głównej gałęzi oprogramowania Moodle po okresie testowania i akceptacji aktualizacji przez administratorów. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest instalacja dodatkowego oprogramowania (tzw. wtyczki) oficjalnie wspieranego przez Moodle. Lista wtyczek dla danej wersji platformy dostępna jest pod adresem https://moodle.org/plugins/. Jeśli wtyczka nie będzie dalej wspierana, może zostać usunięta przez Administratora platformy.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za złamanie prawa bądź szkodę powstałą w wyniku aktywności użytkowników, w szczególności za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 4. Materiały i wypowiedzi zamieszczane przez użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez administratora, w przypadku gdy zostaną one uznane za niezgodne
  z postanowieniami niniejszego regulaminu lub niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów niezwiązanych
  z programem studiów/szkoleń.
 5. Powzięcie przez Administratora wiarygodnej informacji o uporczywym naruszeniu postanowień tego regulaminu skutkuje zablokowaniem konta użytkownika oraz powiadomieniem władz jednostki organizacyjnej Uczelni, w której dana osoba jest zatrudniona lub studiuje.
 6. W uzasadnionych przypadkach Administrator może zmienić ustawienia kursu.
 7. Wyznaczeni pracownicy CED PK:
  1. stanowią wsparcie dla osób korzystających z platformy Delta w zakresie wybranych zagadnień związanych z technicznymi oraz metodycznymi aspektami jej funkcjonowania;
  2. przeprowadzają szkolenia dla nauczycieli akademickich przygotowujące ich do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość;
  3. zarządzają uprawnieniami użytkowników na platformie, w szczególności nadają specyficzne uprawnienia na podstawie zgłoszeń i po odpowiedniej weryfikacji;
  4. są odpowiedzialni za sprawne działanie systemu i dostosowywanie technologicznych możliwości wykorzystania platformy Moodle do potrzeb jej użytkowników;
  5. opracowują strukturę platformy związaną z jej optymalnym technicznym funkcjonowaniem;
  6. posiadają pełne uprawnienia do zmiany i modyfikacji systemu, zakładania, modyfikowania i usuwania kont użytkowników zewnętrznych;
  7. posiadają uprawnienia do zakładania katalogów oraz kursów;
  8. określają obowiązujący sposób uwierzytelniania przekazywanych i rozpowszechnia­nych danych;
  9. przetwarzają dane w zakresie: imię, nazwisko, numer albumu, adres e-mail - niezbędne do prawidłowej rejestracji uczestników kursów;
  10. opracowują propozycje zmian w regulaminie Platformie e-learningowej Delta;
  11. zabezpieczają oraz przeprowadzają okresowe testy bezpieczeństwa środowiska platformy.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie użytkownika jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez użytkownika z zasobów platformy e-learningowej, w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane błędnymi działaniami użytkowników, brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, wynikającymi z przyczyn niezależnych od administratora.
 9. Za czynniki niezależne od administratora uważa się w szczególności:
  1. przyczyny techniczne związane ze specyfiką pracy zdalnej,
  2. awarie transmisji lub łączy telefonicznych, obciążenia łączy, brak dostępu do sieci operatorów krajowych i zagranicznych lub nieprawidłowości w działaniu takich operatorów telekomunikacyjnych,
  3. przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarie urządzeń technicznych i inne tego typu okoliczności, za które odpowiedzialni są dostawcy usług i operatorzy telekomunikacyjni lub siła wyższa, rozumiana jako nagła, niespodziewana przyczyna zewnętrzna, za którą Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności,
  4. konieczne przerwy eksploatacyjne, remontowe oraz techniczne,
  5. okoliczności, za które odpowiada użytkownik, takie jak awaria urządzeń lub oprogramowania Użytkownika, błędy w obsłudze lub konfiguracji, itp.
 10. Administrator dołoży starań do usunięcia nieprawidłowości w przypadku ich faktycznego wystąpienia, w miarę możliwości technicznych, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.
 11. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z korzystaniem z platformy e-learningowej do CED PK za pośrednictwem helpdesku. Link do helpdesku znajduje się
  w bloku Nawigacja platformy Delta.

§ 6 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Użytkownik platformy ponosi pełną odpowiedzialność za treści przez niego umieszczone, a w szczególności ponosi odpowiedzialność wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2509.).
 2. Użytkownikowi na platformie wolno zamieszczać wyłącznie utwory lub ich fragmenty, co do których przysługują mu stosowne uprawnienia (autorskie prawa majątkowe bądź licencja na danym polu eksploatacji), w szczególności, co do których:
  1. przysługują mu zarówno osobiste, jak i majątkowe prawa autorskie (zamieszczanie przez twórców),
  2. autorskie prawa majątkowe bądź licencję na korzystanie z nich posiada Politechnika Krakowska, przy czym uprawnieniem objęte jest co najmniej zwielokrotnianie
   i rozpowszechnianie przedmiotowych utworów w sieci Internet,
  3. przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub licencja na korzystanie z nich na podstawie umów przeniesienia praw lub udzielenia licencji zawartych z osobami trzecimi, obejmujących co najmniej zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przedmiotowych utworów w sieci Internet,
  4. autorskie prawa majątkowe twórcy wygasły.
 3. Użytkownikowi wolno zamieszczać materiały, które nie podlegają ochronie autorsko prawnej pod warunkiem poszanowania innych praw majątkowych do tych materiałów.
 4. Powzięcie przez administratora wiarygodnej informacji o naruszeniu praw autorskich lub pokrewnych skutkuje zablokowaniem konta oraz powiadomieniem władz jednostki organizacyjnej Uczelni, w której dana osoba jest zatrudniona lub studiuje.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z materiałów zamieszczonych na platformie internetowej wyłącznie na własny użytek osobisty do celów kształcenia zgodnie z programem kształcenia z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2509).
 6. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści zamieszczanych na platformie do celów innych, niż określone
  w treści kursu/szkolenia, jest zabronione i wymaga respektowania praw własności intelektualnej. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem działania.
 7. Politechnika Krakowska zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na upowszechnianie, wprowadzanie zmian czy też przesyłanie, powielanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie tekstów, grafiki, animacji, dźwięków i innych materiałów dostępnych za pośrednictwem platformy Delta.

§ 7 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Platforma e-learningowa Delta realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka"),
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www.
 2. Platforma Delta może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania platformą oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług.
 4. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), w przypadku gdy przejście do platformy nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 5. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 6. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
 7. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 8. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby lub na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez platformę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§ 8   INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych przechowywanych i przetwarzanych na platformie e-learningowej Delta jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków, reprezentowana przez Rektora PK. Kontakt z inspektorem ochrony danych na Politechnice Krakowskiej jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37.
 2. Dane osobowe gromadzone na platformie e-learningowej Delta przetwarzane są zgodnie z unormowaniami:
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
  • Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
  • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648,. z późn. zm.).
 3. Posiadanie konta na platformie e-learningowej Delta jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych użytkownika.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług za pomocą platformy Delta, tj. w celach edukacyjnych i informacyjnych związanych z korzystaniem z platformy e-learningowej i prawidłowym przeprowadzeniem szkoleń oraz w procesie obsługi technicznej przez administratora platformy.
 5. Dane osobowe użytkownika platformy e-learningowej Delta będącego uczestnikiem kursu w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji kursu tzn.: Imię, Nazwisko, Nr. Albumu, Adres email (w domenie student.pk.edu.pl), będą przekazywane prowadzącemu kurs.
 6. Użytkownikowi platformy e-learningowej Delta przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

§ 9 PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Politechnika Krakowska zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na stronie Centrum e-Edukacji PK oraz na platformie e-learningowej Delta na dwa tygodnie przed terminem obowiązywania nowej treści regulaminu.
 2. Wszystkie osoby korzystające z usług i informacji dostępnych na platformie e-learningowej Delta zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z utratą prawa do korzystania z platformy
  e-learningowej oraz powiadomieniem władz Uczelni. Ponowne przydzielenie dostępu do zasobów platformy może nastąpić po wyjaśnieniu przyczyn wstrzymania dostępu.
 4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 lutego 2023 roku.