Kurs przeznaczony jest dla osób zajmujących się tematyką projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności

Szkolenie ma służyć zwiększeniu międzykulturowych kompetencji niezbędnych do skutecznego i efektywnego komunikowania się z przedstawicielami innych kultur, w tym przede wszystkim ze studentami, innymi pracownikami i kontrahentami. 

Celem niniejszego szkolenia jest zapoznanie pracowników Politechniki Krakowskiej z:
* podstawami prawnymi archiwizacji,
* przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi,
* zasadami porządkowania i przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego , 
* prawidłowym wypełnianiem dokumentacji związanej z archiwizacją. 

Cel główny kursu:       Omówienie tematyki związanej przygotowaniem i realizacją projektów w zakresie działalności B+R oraz pozyskiwaniem finansowania na współpracę jednostek naukowych i podmiotów gospodarczych  

 

 

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

 

1.    Definicje i rodzaje innowacji.

2.    Rodzaje źródeł finansowania projektów we współpracy w zakresie B + R.

a.    centralne, regionalne, międzynarodowe

b.    zwrotne i bezzwrotne

3.    Fundusze strukturalne przeznaczone na dofinansowanie współpracy w ramach projektów B+R

4.    Rodzaje projektów

a.    indywidualne

b.    partnerskie

c.    w ramach konsorcjum

 

5.    Tryby wyboru partnera/konsorcjanta/podwykonawcy i zasady ich stosowania.

6.    Pomoc publiczna a pomoc de minimis.

7.    System Inteligentnych Specjalizacji – poziom krajowy i regionalny.

 

Zakładane efekty kształcenia w ramach szkolenia dotyczyły podniesienia kompetencji w zakresie:

 

Ø  Znajomości źródeł finansowania działalności B+R

Ø  Prawidłowego konstruowania projektów

Ø  Wyboru optymalnego sposobu realizacji wspólnych projektów.

Ø  Znajomości korzystania z pomocy publicznej oraz de minimis


1.      Założenia polityki finansowej UE na lata 2021-2027 z uwzględnieniem budżetu dla Polski.

2.      Ogólne zasady finansowania projektów.

3.      Instrumenty i polityki finansowania w nowej perspektywie.

·         Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR),

·         Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+)

·         Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST)

4.      Programy Operacyjne – dystrybucja funduszy na poziomie krajowym i regionalnym.

5.      Założenia dotyczące funduszy na działalność uczelni

a.      Badania naukowe.

b.      Współpraca z przemysłem.

c.       Dydaktyka.

d.      Infrastruktura.


Cel główny kursu: 

Zapoznanie uczestników kursu ze specyfiką pozyskiwania środków na III misję uczelni.

Dla kogo? 

Dla wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką III misji uczelni oraz chcą pozyskać finansowanie swoich kreatywnych pomysłów i atrakcyjnych przedsięwzięć. 

Zakres kursu obejmuje: 

  • wprowadzenie do rozumienia III misji uczelni 

  • krajowe i europejskie dobre praktyki w obszarze realizacji III misji uczelni 

  • współpraca z sektorem publicznym, prywatnym i pozarządowym 

  • finansowanie działań związanych z III misją 

Czas trwania kursu: min. 12h 

Metody dydaktyczne: m.in. prezentacja, case study, praca własna 


Zapraszam Państwa do odbycia kursu z wystawiania faktur w programie HMS. Kurs jest dedykowany dla pracowników administracji PK zainteresowanych

   tematyką wystawiania faktur. Po kliknięciu w prezentację z której tematyką będą Państwo się chcieli zaznajomić nastąpi pobranie jej na Państwa komputer w formacie 

          pokazu slajdów uniemożliwiającym jej modyfikacje. Za pomocą klawiszy kierunkowych na klawiaturze mogą Państwo zapoznawać się z kolejnymi slajdami.  

                                                                                                                                  Życzę udanej nauki.


Szanowni Państwo,

Kurs, który przygotowałam jest przeznaczony dla pracowników administracyjnych Politechniki Krakowskiej, którzy w swoich kompetencjach posiadają  zadania związane z przyznawaniem świadczeń stypendialnych studentom I, II i III stopnia studiów. Kurs ten poprowadzę na poziomie podstawowym co oznacza, że znajdą się tutaj informacje, które będą przydatne dla pracowników, którzy stanęli na progu pracy w dziekanacie i muszą się zmierzyć z wieloma wątkami i informacjami koniecznymi do tego aby kwoty stypendiów trafiły na konta bankowe studentów, którzy faktycznie spełnili przesłanki do ich otrzymania. Kurs podpowie Państwu, krok po kroku, na jakie elementu procesu związanego z przyznawaniem świadczeń stypendialnych należy zwrócić szczególną uwagę. 

                                                                          Małgorzata Wysopal

                                                            Kierownik Działu Spraw Studenckich 

                                                                      Politechnika Krakowska


Szkolenie w ramach projektu Dostępna PK realizowanego 

Szkolenie Zespołu Dydaktyków ds. OzN specjalizujących się w nauczaniu osób z niepełnosprawnościami – obejmujące wszystkie 12 rodzajów niepełnosprawności ( 6 specjalistów od metodyki nauczanie języka obcego OzN + 4 specjalistów od metodyki prowadzenia zajęć sportowych)

 „Dostępna PK”, nr POWR.03.05.00-00-A027/20 realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem tego projektu jest, w okresie 01.01.2021 – 30.06.2023, zrealizowanie ścieżki MIDI czyli osiągnięcie w Politechnice Krakowskiej znacznego wzrostu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w stosunku do stanu obecnego, poprzez realizację celów szczegółowych: wsparcie zmian organizacyjnych, podniesienie kompetencji kadr PK, zwiększenie dostępu do edukacji, zwiększenie dostępności wewnętrznych procesów, likwidację barier architektonicznych, technologicznych, komunikacyjnych, upowszechnianie rozwiązań zapewniających dostępność w jednostkach organizacyjnych, w których nadal występują braki.

Prowadzący: dr Mateusz Macałka

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku Transport mający za zadanie pomóc im przyswoić podstawową wiedzę na temat programowania w języku MATLAB. Kurs umożliwi zdobycie niezbędnej wiedzy potrzebnej przy realizacji przedmiotów na I i II stopniu studiów. 

Cel główny kursu:

Zapoznanie uczestników kursu ze specyfiką pozyskiwania środków  zewnętrznych na działalność statutową uczelni

Cele szczegółowe 

- Omówienie podstawowych pojęć związanych ze źródłami finansowania 
- Przekazanie wiedzy dotyczącej aplikowania o środki 
- Przedstawienie sposobów finansowania projektów  
- Zapoznanie z metodyką zarządzania projektami 
- Przedstawienie ścieżek pozyskiwania środków przez uczelnie 
- Ćwiczenie umiejętności tworzenia wniosków aplikacyjnych  

Struktura  kursu:

  1. Moduł 1 WPROWADZENIE
  2. Moduł 2 FINANSOWANIE PROJEKTÓW
  3. Moduł 3 DOKUMENTY APLIKACYJNE
  4. Moduł 4  ETAPY TWORZENIA WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH/PROJEKTÓW
  5. Moduł 5  POZYSKIWANIE ŚRODKÓW w POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ
  6. Moduł 6 WARSZTAT KIEROWNIKA PROJEKTU