Zajęcia modułowe z Biopaliw, obejmujące swoim zakresem wykłady (15 h) oraz laboratorium (30 h).

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z tematyka Biopaliw:

- charakterystyka i podział biopaliw ze względu na stan skupienia (biogaz, biomasa oraz biopaliwa płynne), oraz podział biopaliw transportowych na paliwa I, II, III i IV generacji;

- podstawy technologii produkcji biopaliw ciekłych i gazowych z analizą bazy surowcowej,

- obowiązujące przepisy prawne regulujące zarówno implementacje jak i wymogi jakościowe produktów wprowadzanych do obrotu,

- charakterystykę podstawowych badań i omówienie nowoczesnych technik pomiarowych, niezbędnych
do prawidłowej kontroli jakości biopaliw.

Celem laboratorium jest zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie syntezy oraz oceny jakości podstawowych
biopaliw ciekłych.