Kurs dla studentów I roku studiów dziennych pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna (semestr 2). Kurs stanowi uzupełnienie zajęć stacjonarnych. Prowadzący: dr. inż. Michał Kołaczkowski.

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna I stopnia na semestrze 5 w roku akademickim 2023/24.

Kurs przeznaczony dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna I stopnia w semestrze 1 roku akademickiego 2023/24.

Studiowanie podstawowych schematów  mikro- i makroekonomicznych (w oparciu o bieżące wydarzenia w gospodarce Polski oraz za granicą).  Szczegółowo omawia się podstawy teorii rynku, cenowe i pozacenowe determinanty popytu i podaży, paradoksy działania prawa popytu, elastyczności popytu i podaży i czynniki je określające, zasady wyboru konsumenta; ograniczenia budżetowe, gusty konsumentów, krzywe obojętności etc. Najważniejsze treści makroekonomiczne są omawiane przy pomocy modeli oszczędności-inwestycji, IS-LM-BP, AD-AS, Taylora-Romera. Także analizują się zjawiska cykliczne, rozmaite aspekty polityki stabilizacyjnej,  oraz funkcjonowanie rynku pracy.  

Kurs z przedmiotu Grafika Inżynierska obejmujący AutoCAD 2023 - laboratorium komputerowe. Kurs dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne I stopnia. Rok studiów 1.

Laboratorium komputerowe z przedmiotu Technologie informacyjne dla 1 roku GP