WydziałMechaniczny
Nazwa przedmiotuAerodynamika środków transportu
Kierunek studiówŚrodki transportu i ligistyka (Ist),
Pojazdy samochodowe (IIst)
Rodzaj studiówRokSem.Forma zajęć i liczba godzinPunkty ECTS
Stacjonarne - I stopień 36W15+L152
Stacjonarne - II stopień IIW15+L152
Wymagania wstępne - zaliczone przedmioty:  Znajomość podstaw mechaniki płynów oraz rachunku całkowego i różniczkowego
Cele przedmiotu:  

1) Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą przepływach gazów oraz o oddziaływaniach zachodzących pomiędzy przepływającymi gazami i środkami transportu pozostającymi w kontakcie z tymi przepływami. 

2) Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej niezbędnej przy badaniu i modelowaniu przepływu powietrza oraz projektowaniu złożonych zjawisk przepływowych, zachodzących w środkach transportu.

Metody dydaktyczne: aktywny udział w wykładach i laboratorium.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie laboratorium na podstawie kolokwium i sprawozdań. Zaliczenie pisemne części wykładowej.
Ocena końcowa: średnia ważona ocen formujących z laboratorium i zaliczenia pisamnego.Kurs dotyczy przedmiotu Zarządzanie projektem i zespołem badawczym, w ramach którego prowadzone są wykłady i seminaria.
Wykład kończy test zaliczeniowy jednokrotnego wyboru z wiedzy prezentowanej podczas zajęć w zakresie udostępnionych materiałów wykładowych, a seminaria oceniane są na podstawie aktywności i oddanych prac w ramach zajęć seminaryjnych


Wydział Mechaniczny
Nazwa przedmiotu Aerodynamika środków transportu
Kierunek studiów Środki transportu i ligistyka (Ist), Pojazdy samochodowe (IIst)
Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zajęć i liczba godzin Punkty ECTS
Stacjonarne - I stopień  3 6 W15+L15 2
Stacjonarne - II stopień  I I W15+L15 2
Wymagania wstępne - zaliczone przedmioty:  Znajomość podstaw mechaniki płynów oraz rachunku całkowego i różniczkowego
Cele przedmiotu:  

1) Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą przepływach gazów oraz o oddziaływaniach zachodzących pomiędzy przepływającymi gazami i środkami transportu pozostającymi w kontakcie z tymi przepływami. 

2) Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej niezbędnej przy badaniu i modelowaniu przepływu powietrza oraz projektowaniu złożonych zjawisk przepływowych, zachodzących w środkach transportu.

Metody dydaktyczne: aktywny udział w wykładach i laboratorium.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie laboratorium na podstawie kolokwium i sprawozdań. Zaliczenie pisemne części wykładowej.
Ocena końcowa: średnia ważona ocen formujących z laboratorium i zaliczenia pisamnego.


Kurs przeznaczony jest dla Studentów grupy lektoratowej 41S1 Pojazdy samochodowe. Obejmuje zajęcia oraz testy opracowane w ramach kursu z języka angielskiego na II stopniu studiów. Tematyka zajęć to między innymi: budowa samochodu i podzespołów, elektronika w pojazdach samochodowych, diagnostyka pojazdów samochodowych, samochody elektryczne oraz emisje spalin.


Kurs jest przeznaczony dla studentów pierwszego semestru studiów II stopnia na kierunku Pojazdy samochodowe.

Kurs przeznaczony jest dla studentów pierwszego semestru studiów II stopnia na kierunku Pojazdy Samochodowe.