Planowanie doświadczeń (ang. Design of Experiments, DoE) - Szkoła Doktorska grupa IMec-8 rok I i II

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników Szkoły Doktorskiej w szczególności z:

1.podstawowymi przepisami bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki zawartymi w Kodeksie pracy, ogólnych przepisach bhp oraz ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy i kształcenia.
2.przepisami i zasadami bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki obowiązującymi na PK,
3.zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej.

Szkolenie przeznaczone jest dla doktorantów, którzy rozpoczynają naukę w Szkole Doktorskiej na PK.


Kurs obejmuje wybrane zagadnienie z modelowania z wykorzystaniem systemów CAD

Wprowadzenie do zagadnień komputerowej analizy obrazu oraz możliwości jej praktycznego wykorzystania w badaniach naukowych.

Omówienie podstawowych problemów związanych z przygotowaniem i prowadzeniem badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem praktyki przygotowywania prac doktorskich.

Kurs stanowi uzupełnienie zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Technologie wytwarzania przyrostowego

Przedmiot dotyczy ogólnie pojętych eksperymentalnych metod detekcji uszkodzeń w konstrukcjach wykonanych zarówno z materiałów kompozytowych jak i izotropowych.

Kurs przeznaczony dla studentów Szkoły Doktorskiej PK jako uzupełnienie zajęć realizowanych online za pośrednictwem aplikacji Teams

Materiały dydaktyczne do wykładów