Wydział Architektury PK

The course concern is to develop spatial, artistic and compositional imagination based on knowledge about the structure of the form. Also includes teaching fluent use of a drawing based on the principles of realism, knowledge of perspective and construction form and space, and at the same time not without artistic expression. Important aspect is teaching how to draw in the perspective of forms observed from nature, forms recorded in architectural documentation and forms created from imagination. Encloses also knowledge of basic workshop techniques and the possibilities of their selection.


The course concern is to develop spatial, artistic and compositional imagination based on knowledge about the structure of the form. Also includes teaching fluent use of a drawing based on the principles of realism, knowledge of perspective and construction form and space, and at the same time not without artistic expression. Important aspect is teaching how to draw in the perspective of forms observed from nature, forms recorded in architectural documentation and forms created from imagination. Encloses also knowledge of basic workshop techniques and the possibilities of their selection.


Wprowadzenie studentów w zagadnienia warsztatowego rysunku odręcznego. Polega na podtrzymywaniu biegłości w posługiwaniu się rysunkiem perspektywicznym oraz rozwija umiejętności percepcji przestrzeni: wielkości placów, wysokości budowli z uwzględnieniem skali człowieka i jego horyzontu naturalnego, charakteru architektury i przyrody (zespoły zieleni, starodrzew). Umiejętność odnotowania fragmentów przestrzeni zewnętrznej jak i wnętrz  oraz ich skali powinna ułatwić swobodne jej kształtowanie, a także zmusić do uwzględnienia pewnych ograniczeń wynikających z założeń ćwiczeń. Kolejne zadania są kształceniem wyobraźni. Pozwalają na wykorzystanie różnych źródeł inspiracji i w konsekwencji swobodne, na kreacyjne kształtowanie wizji architektonicznych, koncepcji, które nie są architekturą, ale w przyszłości mogą się nią stać. Kurs rysunku powinien merytorycznie nawiązywać do programu studiów, włączać się w tok procesu dydaktycznego. W sumie - naczelnym zadaniem kursu jest doskonalenie warsztatu przyszłego architekta.

Introducing students to the issues of hand drawing workshop. It consists in maintaining proficiency in using perspective drawing and developing the skills of perception of space: the size of squares, the height of buildings, taking into account the human scale and its natural horizon, the nature of architecture and nature (green complexes, old trees). The ability to note fragments of external space and interiors and their scale should facilitate its free shaping, as well as force to take into account certain limitations resulting from the assumptions of the exercises. The next tasks are training the imagination. They allow the use of various sources of inspiration and, consequently, free, creative shaping of architectural visions, concepts that are not architecture, but may become so in the future. The drawing course should substantially relate to the study program and join the didactic process. All in all - the main task of the course is to improve the workshop of the future architect.

Introducing students to the issues of hand drawing workshop. It consists in maintaining proficiency in using perspective drawing and developing the skills of perception of space: the size of squares, the height of buildings, taking into account the human scale and its natural horizon, the nature of architecture and nature (green complexes, old trees). The ability to note fragments of external space and interiors and their scale should facilitate its free shaping, as well as force to take into account certain limitations resulting from the assumptions of the exercises. The next tasks are training the imagination. They allow the use of various sources of inspiration and, consequently, free, creative shaping of architectural visions, concepts that are not architecture, but may become so in the future. The drawing course should substantially relate to the study program and join the didactic process. All in all - the main task of the course is to improve the workshop of the future architect.