Kurs z przedmiotu Badania eksploatacyjne środków transportu dla studentów II stopnia na kierunku Inżynieria Środków Transportu

Kurs pt. Inżynieria Systemów Transportowych przeznaczony jest dla słuchaczy II stopnia kierunku Transport na Wydziale Mechanicznym PK. W ramach kursu omawiane są wybrane zagadnienia z zakresu podstaw projektowania, wytwarzania i eksploatacji środków i systemów transportu bliskiego (przemysłowego). Szczególną uwagę poświęca się problematyce bezpieczeństwa funkcjonalnego dźwignic oraz maszyn transportowo-przeładunkowych objętych obowiązkowym dozorem technicznym. Istotnym wsparciem procesu dydaktycznego na tym kursie są opracowane podręczniki dydaktyczne oraz instrukcje do ćwiczeń aparaturowych laboratoryjnych.

W ramach realizowanego kursu podejmowane będą zagadnienia w celu omówienia podstawowych pojęć statystycznych, takich jak: wnioskowanie statystyczne, próba, populacja, odchylenia standardowe, wariancja, histogram. Omówione zostaną podstawy analizy danych statystycznych, takie jak: miary położenia, rozproszenia i asymetrii. Realizowane będą założenia w kierunku przedstawienia i omówienia kluczowych metod statystycznych stosowanych do rozwiązywania problemów w transporcie i logistyce. W szczególności omówione zostaną takie metody statystyczne jak: metody badania współzależności danych liczbowych, metody ilościowe i jakościowe wykorzystywane w procesach transportowych, testy zgodności chi-kwadrat, test t-Studenta dla prób zależnych i niezależnych, analiza wariancji Anova, test Wilcoxona, test Manna-Whitney'a, test Kruskala-Wallisa.

W ramach kursu realizowane będą zagadnienia mające na celu poznanie zasad podejścia systemowego w logistyce i klasyfikacji systemów logistycznych.
Przedmiot realizowany w ramach zajęć dla grupy 41T4

Kurs przeznaczony jest dla studentów grupy 41T1 i jest realizowany jako część programu nauczania w II semestrze  lektoratu (ostatnim, przedegzaminacyjnym) na studiach magisterskich w związku z przejściem na zdalny tryb nauczania wobec trwania epidemii koronawirusa. 

Kurs będzie obejmował zagadnienia z zakresu Bezpieczeńtwa i eksploatacji środków transportu, a zwłaszcza bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, nowoczesnych systemów bezpieczeństwa w pojazdach, oraz naprawy oraz konserwacji środków transportu. Będą pojawiały się także ćwiczenia powtórkowe obejmujące słownictwo opanowane przez studentów w poprzednich semestrach.

Materiały będą pojawiać się na bieżąco (co 2 tygodnie) z przerwami na zajęcia synchroniczne (na MS Teams) oraz na testy.