Kurs dla studentów pierwszego roku (Ist.) kierunku Nanotechnologie i Nanomateriały w roku akademickim 2023/2024 (semestr letni).

Kurs dla studentów pierwszego roku (Ist.) kierunku Nanotechnologie i Nanomateriały w roku akademickim 2023/2024 (semestr zimowy).

Kurs do zajęć Nanotechnologia dla inżynierów

prowadzący dr Piotr Fornal

Zapoznanie studentów z eksperymentami z podstaw fizyki ciała stałego: wyznaczenie przerwy energetycznej  złącza p-n dla krzemu Si i germanu Ge, wyznaczanie zależności namagnesowania ferromagnetyka od na-
tężenia pola magnetycznego na podstawie pętli histerezy magnetycznej, badanie właściwości fizycznych dielektryków,badanie właściwości ferroelektrycznych , badanie widma rentgenowskiego molibdenu i wyznaczanie
stałej Plancka.
 Zapoznanie studentów z eksperymentami z zakresu podstaw fizyki kwantowej: doświadczenie Millikana, dyfrakcja
elektronów.
Zapoznanie studentów z eksperymentami z podstaw optyki atomowej: efekt Zeemana, elektronowy rezonans paramagnetyczny, wyznaczenie prędkości światła, efekt Kerra, badanie absorpcji rezonansowej światła w
dielektrykach w zakresie światła widzialnego, badanie widm fotoluminescencyjnych i absorpcyjnych.