Przedmiot: Algorytmy decyzyjne
Stopień studiów: II
Kierunek studiów: Informatyka Stosowana
Semestr: 1
Forma: stacjonarne