Wydział Mechaniczny
Nazwa przedmiotu Aerodynamika środków transportu
Kierunek studiów Środki transportu i ligistyka (I stopień)
Rodzaj studiów Rok Sem. Forma zajęć i liczba godzin Punkty ECTS
Stacjonarne - I stopień  3 6 W15+L15 2
Wymagania wstępne - zaliczone przedmioty:  Znajomość podstaw mechaniki płynów oraz rachunku całkowego i różniczkowego
Cele przedmiotu:  

1) Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą dotyczącą przepływach gazów oraz o oddziaływaniach zachodzących pomiędzy przepływającymi gazami i środkami transportu pozostającymi w kontakcie z tymi przepływami. 

2) Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej niezbędnej przy badaniu i modelowaniu przepływu powietrza oraz projektowaniu złożonych zjawisk przepływowych, zachodzących w środkach transportu.

Metody dydaktyczne: aktywny udział w wykładach i laboratorium.
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie laboratorium na podstawie kolokwium i sprawozdań. Zaliczenie pisemne części wykładowej.
Ocena końcowa: średnia ważona ocen formujących z laboratorium i zaliczenia pisamnego.