Kurs języka specjalistycznego la studentów V sem Informatyki stacjonarnej.