Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów II-ego stopnia na kierunku Środki Transportu i Logistyka  (1 semestr). W ramach kursu realizowane będą zagadnienia zgodne z kartą przedmiotu (wykłady) w szczególności:

·         wprowadzenie do analizy RAMS,

·         podstawowa terminologia związana z analizą RAMS. Cel i zakres stosowania analizy. Dokumenty normatywne,

·         wskaźniki niezawodności stosowane w analizie RAMS w świetle wymagań normy PN-EN 50126,

·         procedura gromadzenia danych do analizy RAMS. Klasyfikacja danych eksploatacyjnych,

·         proces zarządzania analiza RAMS w cyklu istnienia środków transportu,

·         metody i techniki obliczeniowe dla złożonych środków transportu, wykorzystywane w analizie RAMS,

·         pojęcie ryzyka. Wybrane metody stosowane do oceny ryzyka,

·         zarządzanie ryzykiem w transporcie.

W ramach zasobów kursu, studenci otrzymają indywidualny dostęp do niezbędnych materiałów (prezentacje, materiały video).